آخرین اخبار مدارس


22 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

29 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

16 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

09 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

08 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

04 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اوای پرستوها

علی اکبر والائی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

وحشت در اعماق

رابرت لارنس استاین

اکتشافات زیر دریایی

دبستان دخترانه سما

مثل کبوتر مثل قو

سید محمد مهاجرانی

مسائل دینی

دبستان دخترانه سما

به كبوتر اجازه نده اتوبوس براند .

مو ويلمز

داستان

دبستان دخترانه سما

سرگرمی های قرآنی (در ۲ جلد)

سرگرمی های قرآنی (در ۲ جلد)

0

دبستان دخترانه سما

هستی

فرهاد حسن زاده

رمان

دبستان دخترانه سما

تسبیح سبز

سید محمد مهاجرانی

اموزش احکام نماز

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ارش

مرجان فولادوند

حکایت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیارات دور

یان گراهام

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اخرین راز شاد زیستن

اندرو ماتیوز

شاد زیستن

دبستان دخترانه سما

داوود

حسین فتاحی

داستان حضرت داوود

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

آخرین بازمانده

مسلم ناصری , نقاش: مرتضی امین

داستانهای مذهبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

فاطمه میرفخرایی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

کیمیا هاشمی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

فاطمه خسروی

مسابقه: نقاشی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

سیده فاطمه گوهری فرد

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه نظري

1382/09/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

رونيكا صحتي

1383/09/27

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا قاسمي

1384/09/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگين توكلي

1382/09/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

هستي گيلكي

1382/09/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

راحيل ميكائيلي

1382/09/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

حوريا نوروزي فرد

1381/09/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبينا كوندري

1379/09/23

دبستان دخترانه سما

اسما چركزي

1385/09/24

دبستان دخترانه سما

پرستش كهساري

1389/09/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا طيلاني داغلي

1380/09/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه منصوري رضي

1380/09/26

دبستان دخترانه سما

دينا ميري

1385/09/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

مليكا عزتي

1382/09/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبينا مسعودي

1380/09/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

فرنوش يازرلو

1382/09/27