آخرین اخبار مدارس


29 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

12 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

29 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

16 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

09 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

08 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تربت و دریا

مجید محبوبی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بچه های راه اهن

ای نزبیت

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دختری با روبان سفید

مژگان کلهر

رمان

دبستان دخترانه سما

لیلی حوضک

لاله جعفری

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ناقوس ها به صدا در می آیند

ابراهیم حسن بیگی

داستان های فارسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الوقایع و الحوادث

محمد باقر ملبوبی

حوادث مهم ماه محرم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

علم در عمل6-گیاهشناسی

رابرت دبیلیووود

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مقام پدر و مادر در اسلام

زین العابدین احمدی

اخلاقی - اجتماعی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یک روز تاخیر

مرضیه علیشاهی

داستان تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دختر کبریت فروش

مانس کریستین اندرسن

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نماز و روزه ازدیدگاه علمی

مهسا سادات شریفی

اثبات همسویی علم و دین

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرزند ایران

دکتر میرجلال الدین کزازی

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ساجده بای

مسابقه: دوی 100متر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهراصادقلو

مسابقه: پرتاب وزنه

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهلانوری

مسابقه: دوی800متر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سپیده رهبرزاع

مسابقه: شنا

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه ميرحسيني

1382/08/16

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كوثر پاسبان برگشتي

1382/08/16

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الناز عيسي زائي

1381/08/17

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم رجبلو

1382/08/20

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سوگند كوهساري

1383/08/18

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه اصلي

1380/08/22

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

فاطمه عسكري

1382/08/17

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مريم قره خاني

1380/08/18

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زينب سميعي پاقلعه

1382/08/21

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه كوهستاني

1381/08/19