آخرین اخبار مدارس


31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

28 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

28 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

16 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

16 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

13 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرزند ایران

دکتر میرجلال الدین کزازی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ان روز در کنار تو

دکتر محسن پرویز

خاطره

دبستان دخترانه سما

گوسفندی که عصبانی بود، خیلی عصبانی

ژوزف تئوبالد

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهربانم سلام

ماه منیر کهباسی

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بچه های راه اهن

ای نزبیت

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نماز و روزه ازدیدگاه علمی

مهسا سادات شریفی

اثبات همسویی علم و دین

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

علم در عمل2 -شیمی

رابرت دبیلیووود

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

لبخند انار

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانهای فارسی - قرن 14

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پنجه ببر

احمد عربلو

خاطره

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نجوم بدون تلسکوپ

محمدحسن نامی و علیرضا عباسی

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یک روز تاخیر

مرضیه علیشاهی

داستان تاریخی

دبستان دخترانه سما

قصه های عاشورائی

فریبا کلهر

امام حسین

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

صبا صمدي

1381/07/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معصومه سرگزي

1382/07/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صبا سادين

1381/07/25