آخرین اخبار مدارس


29 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

12 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

29 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

16 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

09 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

08 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبد

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

دختران و اینترنت

شارون سینریچ

آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهربانم سلام

ماه منیر کهباسی

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مقام پدر و مادر در اسلام

زین العابدین احمدی

اخلاقی - اجتماعی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

آخرین بازمانده

مسلم ناصری , نقاش: مرتضی امین

داستانهای مذهبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پنجه ببر

احمد عربلو

خاطره

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیارات دور

یان گراهام

علمی

دبستان دخترانه سما

به كبوتر اجازه نده اتوبوس براند .

مو ويلمز

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تربت و دریا

مجید محبوبی

داستان

دبستان دخترانه سما

درختی که بال در اورد

مجید ملا محمدی

داستان مذهبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بی بال پریدن

قیصر امین پور

نثر ادبی

دبستان دخترانه سما

مثل کبوتر مثل قو

سید محمد مهاجرانی

مسائل دینی

دبستان دخترانه سما

لیلی حوضک

لاله جعفری

داستان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هديه حيدري

1381/07/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد

ترنم عجم

1382/07/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معصومه سرگزي

1382/07/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازنين توكلي

1379/07/30